001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Pasibaigė pirmieji  vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ metai

Pasibaigė pirmieji  mūsų mokykloje – daugiafunkciame centre vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“, skirto mokinių pasiekimams gerinti, metai. 2021-2021 m. m. įgyvendintos veiklos, įsigyta įranga:

  1. Įkurta išmanioji klasė: įsigytas interaktyvus ekranas SMART MX, nešiojamas kompiuteris, mokyklinių baldų komplektas ir kitos priemonės;
  2. Organizuoti mokymai mokytojams: „Darbas su interaktyviomis mokymo priemonėmis“ - skaitmeninei kompetencijai tobulinti, 40 val. kvalifikacijos tobulinimosi programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“ - mokėjimo mokytis, komunikavimo duomenų analizavimo ir apdorojimo, mokymosi proceso diferencijavimo ir individualizavimo, planavimo kompetencijoms tobulinti;
  3. Įsigytas ir įdiegtas refleksijai ir įsivertinimui skirtas įrankis - Reflectus sistema (internetinė Reflectus platforma, mobilioji programėlė moksleiviams), naudojama ugdymo procese individualios moksleivio pažangos vertinimui;
  4. Organizuotos virtualios matematikos bei gamtos mokslų konsultacijos skirtingų gebėjimų mokiniams;
  5. Organizuotos nuotolinio mokymosi dienos „Virtuali mokykla“(„Vasario 16-oji“, „Velykos. Gamtos atbudimas“) – mokymosi galimybėms išplėsti, ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą.

2020-2021 m. m., organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, projekto veiklos taip pat buvo vykdomos nuotoliniu būdu, panaudojant virtualias mokymąsi skatinančias aplinkas. Mokiniai išmoko naudoti  naujas skaitmenines mokymosi priemones. Mokyklos apklausos duomenimis, 84,2 proc. mokinių teigia, kad geba naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Lyginant su 2019-2020 m.m., 5-8 klasių mokinių metiniai mokymosi pasiekimų rezultatai, taikant asmeninės pažangos stebėseną, pasikeitė: aukščiausiu lygiu besimokančių 15,6 proc. (9,3 proc.), pagrindiniu lygiu 25 proc. (25,6 proc.), patenkinamu lygiu 46,8 proc. (48,8 proc.), nepatenkinamu lygiu 12,5 proc. (16,3 proc.) mokinių. 

Individualių konsultacijų skyrimas darė įtaką individualiai mokymosi pažangai : 5-8 klasių matematikos pamokose 15,6 proc., biologijos 25 proc., fizikos 12,5 proc., chemijos 6,2 proc. mokinių. Mokyklos apklausos rodo, kad 84 proc. mokinių įsivertinimo įrankių naudojimas padėjo prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi.

Mokyklos informacija

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top